Okiem Wilka

Statut Stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Psów Północy OKIEM WILKA  i jest dalej nazywane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie może używać skrótu: OKIEM WILKA.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw oraz niniejszego Statutu, posiada więc osobowość prawną.

§4

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.
 2. Stowarzyszenie prowadzi swe działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może:
  1. prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa,
  2. współpracować z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności i osobami fizycznymi w kraju i zagranicą,
  3. być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.

§5

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§6

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której celem statutowym jest ochrona praw zwierząt.

§7

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia spraw może zatrudniać pracowników.

§9

Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi według zatwierdzonych wzorów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§10

Nazwa i symbole Stowarzyszenia są pod ochroną prawną.

§11

Stowarzyszenie może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt, ustalać zakres kompetencji ich działań, regulamin oraz wzór legitymacji, którą będą się posługiwać inspektorzy w imieniu Stowarzyszenia.

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i Środki działania

 §12

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  1. Działania na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi, oraz zapewnienie im właściwej opieki.
  2. Niesienie pomocy zwierzętom szczególnie potrzebującym w tym skrzywdzonym i bezdomnym.
  3. Udzielanie pomocy schroniskom i osobom fizycznym, które niosą pomoc zwierzętom bezdomnym.
  4. Kształtowanie wśród społeczeństwa właściwego stosunku do zwierząt.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej przez:
  1. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Bezpośrednią pomoc dla zwierząt bezdomnych, chorych i skrzywdzonych, w szczególności psów ras północnych i psów w typie tych ras.)
   Psy będące pod bezpośrednią opieką stowarzyszenia mają zapewnione:

   1. Bezpieczne schronienie.
   2. Leczenie i diagnozowanie.
   3. Pomoc behawioralną w przypadku psów problematycznych.
  2. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Organizowanie wolontariatu w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt. Szkolenie wolontariuszy i promowanie ich działań.)

  3. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt przez wyszukiwanie dla nich odpowiednich opiekunów.)

  4. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozrodowi zwierząt.)

  5. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę z właściwymi instytucjami państwowymi i innymi organizacjami.)

  6. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Współpraca z władzami państwowymi i organami samorządu terytorialnego zainteresowanymi zagadnieniami związanymi z opieką nad zwierzętami.)

  7. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych i ich opiniowanie.)

  8. Kod PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. (Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwego stosunku do zwierząt.)

  9. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez sportowych promujących aktywny tryb życia.)

  10. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Prowadzenie aukcji internetowych na cele statutowe.)

  11. Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Działalność wydawniczą.)

 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej przez:
  1. Kod PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. (Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, wystaw zwierząt oraz imprez sportowych promujących aktywny tryb życia.)

  2. Kod PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. (Działalność wydawniczą.)

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską
  2. uzyska 2/3 poparcia od członków Zarządu
  3. wpłaci składkę wpisową
 1. Członkowie – założyciele automatycznie zostają członkami zwyczajnymi.
 2. Dowodem formalnym członkostwa jest identyfikator.

 

§15

Prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszeniach
  2. głosować podczas Walnego Zebrania Członków,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszeniach,
  4. uczestniczyć w szkoleniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie lub dla Stowarzyszenia przez inne podmioty.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. regularnego opłacania składek członkowskich
  2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  3. przestrzegania statutu, uchwał i innych wewnętrznych regulaminów i przepisów

 

§16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia która:
  1. złoży deklarację członkowską
  2. uzyska 2/3 poparcia od członków Zarządu
 1. Członek wspierający jest zwolniony ze składek członkowskich.

 

§17

Prawa i obowiązki członka wspierającego Stowarzyszenia

 1. Członek wspierający ma prawo:
  1. uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków
  2. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia
 1. Członek wspierający ma obowiązek:
  1. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia
  2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  3. przestrzegania statutu, uchwał i innych wewnętrznych regulaminów i przepisów

 

§18

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy jest ustanawiany uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich.

 

§19

Prawa i obowiązki członka honorowego Stowarzyszenia.

 1. Członek honorowy ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny zapisane w §15 poza prawem do biernego i czynnego głosowania.

 

§20

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w przypadku:

 1. Pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenia w drodze uchwały Zarządu z powodu:
  1. Nieopłacania składek członkowskich przez okres pół roku.
  2. Notorycznego braku aktywności w pracach Stowarzyszenia.
  3. Łamania statutu i nie przestrzegania uchwał organów Stowarzyszenia.
  4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
  5. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 1. Śmierci członka.
 2. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 3. Skreślenia na skutek utraty formy prawnej u członka wspierającego.

 

§21

 1. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o podjęciu wyżej wymienionej uchwały. W takim przypadku ma zastosowanie §23, pkt 7, ppkt 7.2 niniejszego statutu. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w tej kwestii jest ostateczna.
 2. Osoby, którym Zarząd odmówił nadania statusu członka mogą odwoływać się w taki sam sposób.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

 

§23

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
  1. Z jego własnej inicjatywy.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków podaje do wiadomości Zarząd, co najmniej 7 dni przed terminem , listem poleconym, osobiście, lub drogą mailową.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbywać przy użyciu nowych technologii np. spotkanie na skypie, telekonferencja itp.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest tajne lub jawne. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków.

W drugim terminie Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz goście zaproszeni przez Zarząd.
 1. Walne Zebranie Członków może być:
  1. Zwyczajne – zwoływane przez Zarząd , zgodnie z §23 pkt 2 i 3
  2. Nadzwyczajne – zwoływane w każdym terminie, z uzasadnionej przyczyny, zgodnie z

§23 pkt 2 i 3

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Ustalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwały dotyczącej absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie.
 5. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 6. Zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego.
 7. Rozpatrywanie wniosków, postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia oraz spraw nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

§25

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem
 2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Zarząd składa się z 3 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy do roku.
 6. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 8. Przy równej liczbie głosów w głosowaniu, decydujący głos ma Prezes Zarządu.

 

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia.
 8. Określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.
 9. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania w sprawach dotyczących zmian w statucie lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 11. Podejmowanie uchwał dotyczących wysokości składek członkowskich, ich wysokości oraz sposobu i terminu ich opłacania.
 12. Rozpatrywanie wniosków o zwolnienie ze składek członkowskich.
 13. Sporządzanie planów działań i budżetu.

 

§27

 1. Zarząd Stowarzyszenia może podejmować decyzje finansowe i merytoryczne tylko po poinformowaniu w formie pisemnej lub przy użyciu nowoczesnych technologii Walnego Zebrania Członków o treści decyzji.
 2. Wyjątkiem są sytuacje nagłe, wymuszające natychmiastowe podjęcie decyzji finansowych do kwoty 500 zł.

 

§28

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Komisji.
 3. Uchwały są podejmowane większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 4. Przy równej liczbie głosów w głosowaniu decydujący głos ma Przewodniczący Komisji.

 

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądanie ich wyjaśnienia.
 3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Wnioskowanie do Walnego Zebrania absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

§30

 1. Ustanie członkostwa bądź odwołanie członka organów wymienionych w §22 pkt 2 i 3 może nastąpić w przypadku:
  1. Zakończenia kadencji władz.
  2. Złożenia rezygnacji członka.
  3. Nie wykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji.
  4. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
  5. Naruszenie przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia.
 1. W razie zmniejszenia się liczby członków w organach wymienionych w §22 pkt 2 i 3 , każdy z organów może uzupełnić swój skład na drodze dokooptowania jednej osoby.
 2. W razie zmniejszenia się liczby członków organów wymienionych w §22 pkt 2 i 3, uniemożliwiającej wykonywanie statutowych funkcji Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowych władz.

 

 

Rozdział V

Reprezentowanie Stowarzyszenia

 

§31

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu indywidualnie.

 

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

 

§32

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Składki członkowskie.
 2. Darowizny, zapisy, spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej.
 3. Dotacje państwowe, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.
 4. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 5. Wpływy z aukcji prowadzonych przez Stowarzyszenie.
 6. Dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 7. Dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).
 8. Wpływy z działalności pożytku publicznego, gdy takowe Stowarzyszenie uzyska.
 9. Środki bezzwrotne z Unii Europejskiej w tym środki z funduszy strukturalnych i programów wspólnotowych.
 10. Inne nie wymienione środki bezzwrotne pochodzące ze źródeł zagranicznych.

 

§33

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dla ważności dokumentów w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis któregokolwiek z członków Zarządu.
 3. Cały przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. Zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
  2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.
  4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia.

 

§34

 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 2. Zmiana statutu następuje w drodze chwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 4. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków , większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 5. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków
 6. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

  

§35

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem wpisania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.